Wedstrijdregelement

Wedstrijdreglement – Stadsbestuur Gent, mei 2018

Stadsbestuur Gent organiseert een wedstrijd met als prijs een aankoopcheque ter waarde van 250 euro (tweehonderdvijftig euro) inclusief BTW, te besteden bij een Gentse winkelier naar keuze.

Gegevens:

Stad Gent – Mobiliteitsbedrijf
Sint Michielsplein 9
9000 Gent

 

Artikel 1: Duurtijd van de wedstrijd

De wedstrijd begint op 27 april 2018 vanaf 09.00 uur ‘s ochtends en loopt af op 31 mei 2018 om 18.00 uur.

Artikel 2 : Deelname

Deelnemen aan de wedstrijd kan door het invullen van het wedstrijdformulier dat te vinden is in de folder die tussen maandag 30 april 2018 en zondag 13 mei 2018 aan huis wordt bedeeld in alle gemeente in een straal van 30 km rond Gent. (zie volledige opsomming van alle gemeenten aan het eind van dit reglement).

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd dienen de familienaam, voornaam alsook het volledige en correcte adres door de meerderjarige deelnemer op het wedstrijdformulier te worden ingevuld. Deelnemers die de volle leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt bij de aanvang van de wedstrijd kunnen NIET geldig aan deze wedstrijd deelnemen.

Deelnemers dienen bovendien alle vragen te beantwoorden, dus ook de schiftingsvraag.

Wedstrijdformulieren die onvolledig of onduidelijk zijn zullen van deelname aan de wedstrijd worden uitgesloten.

Er kan per postadres maar één geldig wedstrijdformulier worden ingediend. Indien er meerdere wedstrijdformulieren met hetzelfde postadres worden aangetroffen worden deze allemaal uit de wedstrijd verwijderd en zal er bijgevolg geen rekening mee worden gehouden.

Het aantal deelnemers aan de wedstrijd is onbeperkt.

Personeelsleden van Stadsbestuur Gent, evenals al hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.

 

 

Artikel 3 : Indienen van de wedstrijdformulieren

In de Stadswinkel (Botermarkt 17A, 9000 Gent) en de Krook (Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent) is er telkens één duidelijk identificeerbare urne beschikbaar aan de ontvangstbalie.

Om geldig aan de wedstrijd deel te nemen dient men het wedstrijdformulier in de daartoe bestemde urne te deponeren.

Wedstrijdformulieren kunnen derhalve op geen enkele andere manier geldig worden ingediend.

 

Artikel 4 : De prijs

Aan de wedstrijd zijn 5 prijzen verbonden, die door 5 verschillende kunnen worden gewonnen.

De prijs van de wedstrijd is een aankoopcheque ter waarde van 250 euro (tweehonderdvijftig euro) inclusief BTW, die te besteden is bij 1 Gentse winkelier naar keuze.

Wanneer de winnaar gekend is, zal het Stadsbestuur Gent de winnaar contacteren om te bepalen in welke winkel de winnaar dit aankoopbedrag wenst uit te geven. Het Stadsbestuur zal dan bij deze handelaar een aankoopcheque aankopen en deze aan de winnaar overhandigen.

Voor de besteding van deze aankoopcheque worden de voorwaarden (geldigheidsduur, cumuleerbaarheid met andere acties en kortingen, etc.) van de handelaar naar keuze overgenomen.

 

Artikel 5: De wedstrijdvragen

De wedstrijd bestaat uit één vraag:

Hoeveel formulieren zullen ingediend zijn tegen 31/05/2018?

Deze schiftingsvraag bestaat erin om een cijfer op te geven van het totaal aantal geldig ingediende wedstrijdformulieren .

 

Artikel 6 : De winnaar

Slechts vijf meerderjarige personen kunnen de wedstrijd winnen.

Om de wedstrijd te winnen, dient elke deelnemer de vraag, zoals omschreven in artikel 5, correct te beantwoorden.

Indien er meerdere wedstrijdformulieren zijn met het correcte antwoord op de vraag, zullen deze wedstrijdformulieren in witte gesloten enveloppes worden gestoken, die op hun beurt in een urne worden gedeponeerd. Een medewerker van het Stadsbestuur Gent (Isabelle De Colvenaer) zal één enveloppe uit de urne halen en openen. Dit is het winnende wedstrijdformulier.

Wanneer geen enkel wedstrijdformulier een correct antwoord op deze vraag bevat, zal het winnende wedstrijdformulier datgene zijn dat het aantal geldig ingediende wedstrijdformulieren het dichtst benadert, zonder dat dit getal wordt overschreden. Wanneer dit aantal wordt overschat wordt het antwoord op de vraag gelijkgesteld met het antwoord “0”. Bij wijze van voorbeeld: indien het correct aantal geldige en geldig ingediende wedstrijdformulieren 1.000,00 bedraagt zal 999 de dichtste benadering van het correct aantal zijn. Wanneer evenwel 1001 als antwoord wordt ingediend, zal dit antwoord automatisch vervangen worden door het cijfer “0” (nul).

Wanneer er – in deze hypothese – opnieuw  meerdere wedstrijdformulieren zijn met hetzelfde antwoord zullen deze wedstrijdformulieren in witte gesloten enveloppes worden gestoken, die op hun beurt in een urne worden gedeponeerd. Een medewerker van het Stadsbestuur Gent (Isabelle De Colvenaer) zal één enveloppe uit de urne halen en openen. Dit is het winnende wedstrijdformulier.

 

Artikel 7: Uitslag van de wedstrijd

De winnaars worden bekendgemaakt na het einde van de wedstrijdduur, en ten laatste op 20/06/2018 .

Uiterlijk op 30/06/2018 zal de winnaar hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte worden gebracht.

De winnaars dienen na het ontvangen van het aangetekend schrijven contact op te nemen met het Stadsbestuur Gent (Isabelle De Colvenaer, isabelle.decolvenaer@stad.gent) om door te geven bij welke handelaar hij/zij de aankoopbon wenst te besteden.

Het Stadsbestuur heeft dan 14 kalenderdagen de tijd om deze aankoopbon aan te kopen en zal daarna de winnaar opnieuw contacteren om een afspraak te maken voor het afhalen van deze aankoopbon.

De winnaars dienen zijn prijs uiterlijk op 30 dagen nadien af te halen en dit ten laatste op 14/08/2018 bij het Mobiliteitsbedrijf Gent (Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent).

De winnaars zullen bij het afhalen van de prijs zijn identiteit en identiteitsgegevens dienen te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de gegevens vermeld op het winnende wedstrijdformulier vervalt het recht op de prijs. Wanneer de winnaar zijn prijs niet afhaalt tegen voormelde datum, vervalt eveneens het recht op de prijs.

In geen van beide hierboven beschreven gevallen kan de prijs aan iemand anders worden toegekend.

 

Artikel 8 : De prijs kan niet worden omgewisseld

De prijs bestaat uit een aankoopcheque dewelke niet in contant geld kan worden omgezet.

 

Artikel 9: Aanvaarding van het wedstrijdreglement en informatie over de wedstrijd

Vragen over de wedstrijd, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, worden in geen geval beantwoord zolang de wedstrijd loopt.

Wie aan de wedstrijd deelneemt, aanvaardt automatisch en zonder voorbehoud het eraan verbonden wedstrijdreglement en ziet hierdoor af van elk verhaal tegen Stadsbestuur Gent.

Elke inbreuk op dit reglement heeft de uitsluiting van het betrokken wedstrijdformulier tot gevolg.

 

Artikel 10: Onvoorziene omstandigheden

Indien onvoorziene of ongewilde omstandigheden daartoe nopen, behoudt Stadsbestuur Gent zich het recht om de wedstrijd te onderbreken, uit te stellen, te wijzigen of zelfs stop te zetten. Stadsbestuur Gent kan in onderhavig geval geenszins aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 11: Gebruik persoonsgegevens

Wie aan de wedstrijd deelneemt en zijn of haar naam en adres doorgeeft, geeft Stadsbestuur Gent toestemming die gegevens te gebruiken om hem of haar op de hoogte te brengen indien hij of zij gewonnen heeft. Voorts impliceert deelname aan de wedstrijd dat de latere winnaar aanvaardt dat zijn of haar naam publiek bekend wordt gemaakt in diverse media, zoals kranten, tijdschriften, websites, radio, televisie e.d. Deze lijst is niet exhaustief.

De persoonsgegevens die deelnemers doorgeven worden na afloop van de wedstrijd niet bewaard. De fysieke wedstrijdformulieren worden na afloop van de wedstrijd vernietigd.

De gegevens die op het formulier worden verzameld met betrekking tot de gebruikte vervoersmodi en parking worden enkel geanonimiseerd bewaard, en dit puur ter evaluatie van de wedstrijd en het succes van de bereikbaarheidscampagne.

 

Bekijk hier het officiële wedstrijdregelement